• Kiedy to się skończy? Afroamerykanin zastrzelony przez policjanta we własnym samochodzie.

  Julian Jeliński
 • Wiecznie niewinny kandydat i jego kolejna, “przypadkowa” pomyłka

  Julian Jeliński
 • Kto zyska na zamachach w Paryżu?

  Julian Jeliński
 • Witaj na salonach, nacjonalizmie

  Julian Jeliński
 • Naprawiajmy język polityki i polityków. #WybieramBezHejtu

  Julian Jeliński
 • Nie ma miejsca na usprawiedliwianie mowy nienawiści

  Julian Jeliński
 • Brednie są wszędzie. Emocjonalne pożegnanie Jona Stewarta

  Julian Jeliński
 • Dramat Sandry Bland

  Julian Jeliński
 • Dwóch pastorów i ich moralny sprzeciw

  Julian Jeliński
 • Złodzieje flagi. Flaga nienawiści

  Julian Jeliński

O sobie

Julian Jeliński – filo­zo­f, publicysta, tłumacz. Absol­went filo­zo­fii i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Współpracował m.in. z Insty­tutem Stu­diów Nad Isla­mem we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów, portalem Racjonalista.pl oraz portalem ListyzNaszegoSadu.pl. Inte­re­suje się zagad­nie­niami filo­zo­fii społeczno-politycznej, toż­sa­mo­ści Afro­ame­ry­ka­nów, wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści w ame­ry­kań­skiej filo­zo­fii poli­tycz­nej, filozofii Cornela Westa, kwe­stią spo­łecz­nego wymiaru reli­gii na świe­cie oraz popularyzacją nauki. Tłu­macz arty­ku­łów Sama Har­risa.